يکشنبه ٢٧ خرداد ١٤٠٣ - 
منو اصلی
صفحه اصلي > بسيج جامعه پزشكي > عزاداری مجازی 
 
 

فرهنگ عاشورا

عزاداری روز هفتم

معنای زندگی در فرهنگ عاشورایی

دردیدگاه دینی و  روان شناسی در گرایش های رشد وبالندگی وشخصیت واجتماعی  یک مفهوم محوری در معنای زندگی وجود دارد  احساس ما از خودارزشمندی خویش  ،عزت نفس نیز نامیده می شود.  به اعتقادروان شناسان برای انسان هیچ چیز ارزشی  مهم ترازداوری اودرباره خویشتن نیست وارزشیلبی شخص ازخویشتن درفرایند معنایابی زندگی تاثیرگذاراست  .فردی که خودرامفید،ارزشمندوکارامد می دانداحساس می کند زندگی اش معناداراست.  درمفابل شخصی که ازخودتصویرمنفی داشته باشدوخودراناتوان،بی کفایت وبی ارزش بداند،از فقدان معنا در زندگی رنج خواهد برد  بنابر این تصویری که فرد از خویشتن دارد ،،به عنوان یکی ازمنابع مهم معنای زندگی پذیرفته شده است                                                                                                         

 ازنظرامام علی (ع)اینکه افراددرزندگی چگونه عمل کنندبستگی دارد به اینکه آنها چه تصویروبرداشتی ازخوددارند(خودشناسی)وتاچه اندازه برای خودارزش قائل هستند(احساس  خودارزشمندی).امام علی (ع)روی این نکته تاکیدکرده که انسان از"کرامت"و"ارزشمندی"ویژه ای برخوردار است وبایدآن راحفظ کندآن حضرت می فرماید:"نفس خودراازهرگونه پستی بازدار هرچند تورابه اهداف وخواسته هایت برساندزیرانمی توانی به اندازه ای که ازدست می دهی بهیی به دست آوری.برده دیگری مباش که خداتوراآزادآفرید"نه تنهاخود،بلکه همه افراد احترام دارند . احسا بی ارزشی اثر منفی روی رفتار وگفتاروعملکرد فرد در زندگی برجای می گذارد 0(جملات قصار149 )

دربررسی معنای زندگی برچندپایه مفهوم اساسی قراردارد:

اول اعتقادبه اینکه زندگی به دوسطح دنیوی واخروی تقسیم می شوداین اعتقادبه این دلیل اهمیت داردکه به ماکمک می کندباورکنیم کاری که انجام می دهیم نتیجه آن رامی بینیم

دوم زندگی هدفمنداست وهدف زندگی ازپیش تعیین شده است احساس هدفمندی به فرد کمک می کند هدف هایی رابرای اینده  خودتعیین کندنظیراینکه بکوشدکارنیک انجام دهدتابعداززندگی دراین دنیا به بهشت برودمرتبط کردن رفتارهاوبرنامه های جاری به هدف غایی زندگی به آنها جهت می دهد

سوم برای درک معنای زندگی فرد باید یاد بگیرد واین واقعیت رابپذیرد که رنج ومحنت درذات ونهاد زندگی است . همچنین مهم است که ارزیابی های خودرا  کل نگرانه تر کند .ارزیابی درتعیین زندگی نقش اساسی دارد .دیدگاه دینی پذیرفته است که معنا درجهان وجودداردمابه وسیله دین نیروی خردوامامان ورهبران دینی هدایت  شده ایم تامعنای زندگی رادرک کنیم اینهاارزش هایاانچه راکه خوب است توصیف می کنندوزمانی که ماارزش هارادرونی می کنیم"نظام باورها"شکل می گیردافرادبعدهابااستفاده ازاین نظام باورهابه عنوان مرجع یا راهنما می توانند تا اندازه ای در یافتن معنای زندگی خودگردان وفهیم شوند

وشرکت در مراسم عزاداری امام حسین علیه السلام ، زمینه های عزت نفس وخود ارزشمندی را درهمه ا فراد، بخصوص نوجوانان وجوانان تقویت می کند

ادامه دارد

عزاداری روز ششم

عاشورا فرهنگ سازنده

عزاداری برای امام حسین (ع)سبب می شودکه شورواحساس ازشعوروشناخت برخوردارگردد .پایداری سرزندگی ، بالندگی ، شهامت  وشهادت طلبی ریشه درفرهنگ ناب عاشورا دارددراین مقام به بحث پیرامون معنای زندگی ازدیدگاه روانشناسان وآموزه های دینی می پردازیم

معنای زندگی همواره موردتوجه اندیشمندان بوده است وازنیمه قرن بیستم درنتیجه رشدتفکرات وجودگرایی وارد حیطه روانشناسی شده است. درک معنای زندگی ازجمله اهداف روانشناسی مشاوره وبهداشت روان است. وجودگرایان برای پاسخ به پرسش های اساسی زندگی مانند اینکه من کیستم ؟معنای زندگی چیست؟ آیازندگی ارزش دارد؟چطور می توانم ظرفیت های بالقوه ام راشکوفا کنم؟روی تجربه شخصی افراددرطول روزکه به آن "بودن دردنیا"می گویند،متمرکزشده اند.  ازنظروجودگرایان انسان هم زمان درسه دنیای زیست شناختی  ارتباطی وشخصی زندگی می کند .دنیای شخصی مهم تر ازدونوع دیگراست .دنیای شخصی به معنای آگاه بودن ازخودمان وپی بردن به این موضوع است که لحظه لحظه زندگی چه معنایی برای من دارد؟ درباب معنای زندگی درروانشناسی دونظریه وجوددارد  اولین نظریه فرانکل می گوید معنادرجهان وجوددارد مابایدآن را کشف کنیم  معنای زندگی یافتنی است نه ابداع  کردنی

  نظریه دوم  آبراهام مازلواست که معنای زندگی خاصیت درون فردی دارد.ودراثرنیاز ایجاد می شود وارضا نیاز ها یکی از عوامل سلامت روانی است..به نظروی کوشش واقعی برای ارضای نیازهای سطح بالاتربه نام فرانیازها می باشد که شامل موضوعاتی چون داشتن سیستم ارزشی فلسفه ومعنای زندگی وجهت گیری مذهبی است . یالوم(1980)به  نتیجه دست یافته که ناتوانی دراحساس معنای زندگی برهمه ابعادشخصیت ورفتارفرد تاثیر می گذارد. معنای زندگی موجب لذت بردن ازکار، احساس رضایت اززندگی ،شادی ،احساس خودکارآمدی می شود.ازنظردیدگاه روانشناسی مادی گرایی نقش خدادرهستی انکارشده درنتیجه انسان نه درخودونه دربیرون ازخود هیچ تکیه گاهی رانمی یابد وخودراموجودی رهاشده درجهان می یابد اماازنظربیشترمتفکران ،جهان بدون درنظرگرفتن خدا، بی هدف وبی معناست درمنظراندیشمندان اسلامی بانفوذترین منبع معنای زندگی باوربه خداست

ازآیات وروایات چنین استفاده می شودکه خداشناسی فطری می باشدوانسان بامشاهده نظم وهماهنگی درجهان به وجودخدا پی می برد .درمنظرامیرالمومنین (ع) زندگی دنیوی، درمقایسه بازندگی اخروی به معنای مقدمه وگذرگاه وجایی که باید توشه سفرآخرت راتهیه کرد ،درنظرگرفته شده است .ازنظرامام علی (ع)جهانی که تحت تدبیرحکیمانه خداوندهدایت می شودخلاء وپوچی درآن راه ندارد.واجزای آن دریک سیستم هوشمندانه وبانهایت دقت طراحی شده ونظام هستی باتوجه به وجوداین نظم حکیمانه وجودی منسجم، یکپارچه وهدفمنداست .ازاینروشناخت خداپایه اساس دین ومایه حیات نفس است. دردنیاامکانات ومزایایی درزندگی وجودداردکه لازمه رشدوبالندگی فردی انسان رافراهم می کندهمچنین شرایط زندگی مانند تجربه رویدادها(مانندملایمات وناملایمات زندگی موفقیت وشکست ها)وعواطف وهیجان ها(عشق ونفرت، غم وشادی ،خشم وترس)دردنیاوجوددارد.

آیاهمه چیزهایی که درجهان وجودداردخوشایندومطلوب انسان است ودرجهت کمال وی کاربردداردیابرخی ازآنهابرخی ازآنهامطلوب وی نیست ومانع رسیدن اوبه کمال می شود؟

ادامه دارد

عزاداری روز پنجم

عزاداری روز چهارم

عزاداری روز سوم

عزاداری روز دوم

 

عزاداری روز اول

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی - مرکز بهداشت شرق تهران
آدرس : تهران - میدان امامت - خیابان شهید جدیدی - خیابان ابوریحان
تلفن : 77430067 -77430048 - 021 فکس: 77430078
پست الکترونیک:SharghPr@sbmu.ac.ir
 
 
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.